ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

dean

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง การให้โควต้านักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส....

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง และการบันทึกการทำความดี...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า หลักสูตร ปวช. ปวส. ระบบปกติ ทวิภาคี สมสบ...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปีการศึกษา...

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้...

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแนะนำเบื้องต้น

     วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิมชื่อ หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 ณ จังหวัดสตูล โดยเริ่มแรกใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนการช่างสตรีสตูล

 

ดูประวัติวิทยาลัยเพิ่มเติม

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 • สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาดนตรี

ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

 

ศึกษาวิชาชีพ  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ  และระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เป็นประทีปส่องทาง เป็นการนำความรู้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  หรือศึกษาต่อ สรรค์สร้างคุณธรรม  ปลูกฝังคุณธรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

074-311590

 saraban@spc.ac.th

 

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565 12:03

วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2565 14:25

วันพุธ, 02 พฤศจิกายน 2565 16:37

เช้านี้…ที่เทคนิคสงขลา คุณครูกิตติมาพร นิลพานิช หัวหน้างานห้องสมุด เวรประจำวันอบรมนักเรียน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565 16:27

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด...

วันศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2565 09:08

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนการสอน...

วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2565 13:35

ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๕...

วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2565 09:27

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ...

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

std024

rms3

libraryonline

ita

appeal

Quality Assurance2

e office3

v cop3

covid19

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ