skatc-ita

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ชื่อ ข้อมูล ข้อมูลแนบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง ดูข้อมูล
o2 ข้อมูลผู้บริหาร ดูข้อมูล
o3 อำนาจหน้าที่ ดูข้อมูล
o4 ข้อมูลการติดต่อ ดูข้อมูล
การประชาสัมพันธ์
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูข้อมูล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o6 Q&A
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ดูข้อมูล
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดูข้อมูล
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ดูข้อมูล
การปฏิบัติงาน
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดูข้อมูล
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ดูข้อมูล
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ดูข้อมูล
o13 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดูข้อมูล
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดูข้อมูล
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดูข้อมูล
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ดูข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดูข้อมูล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดูข้อมูล
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดูข้อมูล
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม ดูข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูข้อมูล
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูข้อมูล
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ดูข้อมูล
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ดูข้อมูล
o28 รายงานตามนโยบาย No Gift Policy ดูข้อมูล
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ดูข้อมูล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ดูข้อมูล
o31 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดูข้อมูล
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดูข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดูข้อมูล
o35 รายงานผลการดำเนินกานรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดูข้อมูล