ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

dean

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกาศเชิญชวนติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 6...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาบริษัทตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง การคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง การคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน นักศึกษา...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแนะนำเบื้องต้น

     วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิมชื่อ หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 ณ จังหวัดสตูล โดยเริ่มแรกใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนการช่างสตรีสตูล

 

ดูประวัติวิทยาลัยเพิ่มเติม

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 • สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาดนตรี

ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

 

ศึกษาวิชาชีพ  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ  และระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เป็นประทีปส่องทาง เป็นการนำความรู้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  หรือศึกษาต่อ สรรค์สร้างคุณธรรม  ปลูกฝังคุณธรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

074-311590

 saraban@spc.ac.th

 

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565 12:03

วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2565 14:25

วันพุธ, 02 พฤศจิกายน 2565 16:37

เช้านี้…ที่เทคนิคสงขลา คุณครูกิตติมาพร นิลพานิช หัวหน้างานห้องสมุด เวรประจำวันอบรมนักเรียน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันพุธ, 21 ธันวาคม 2565 14:51

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565 16:27

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด...

วันศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2565 09:08

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนการสอน...

วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2565 13:35

ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๕...

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

std024

rms3

libraryonline

ita

appeal

Quality Assurance2

e office3

v cop3

covid19

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ