ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

25 145

ร่าง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๕/๒๕๖๕
การจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนการสอน
ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "วิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
สร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ตำบลบ่อยาง อำภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก