ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประกาศเชิญชวนนำเสนอเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียน
สายอาชีพอาชีวศึกษา

*************************************************************************

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
เฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา โดยจำแนกรายการดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก