ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

1. งานทะเบียน
    - แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษา / Transcript
    - แบบฟอร์มลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน (Summer)
    - แบบฟอร์มลงทะเบียนแก้ตัว ศูนย์
    - แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
    - แบบฟอร์มขอผ่อนผันการลงทะเบียน 
    - แบบฟอร์มขอเปลี่ยน/ขอเพิ่ม/ขอถอนรายวิชา
    - แบบฟอร์มขอลาพักการเรียน
    - แบบฟอร์มขอกลับเข้าเรียน ( กรณีขอลาพักการเรียน / รักษาสภาพ )
    - แบบฟอร์มขอรักษาสภาพการเป็นผู้เรียน ( กรณียังมิได้ลงทะเบียนเรียน)
    - แบบฟอร์มขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ( กรณีพ้นสภาพ )
    - แบบฟอร์มขอลาออก 
    - แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
    - แบบฟอร์มขออนุญาตไปเรียนสถานศึกษาอื่น ( กรณีเรียนเก็บบางรายวิชา )
    - แบบฟอร์มขอย้ายไปศึกษาต่อที่อื่น
    - แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรนักเรียน
    - แบบฟอร์มคำร้องขอประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
    - แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมามอบตัวนักเรียนนักศึกษาได้)
    - ตัวอย่างภาพถ่ายนักเรียนนักศึกษา

2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
    
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์วิทยาลัย
    - แบบฟอร์มการขอใช้บริการซ่อมบำรุง

3. งานการเงิน
    - ใบสำคัญรับเงิน กรณีนักเรียนยื่นเอง (เอกสารหมายเลข 1) 
    - ใบสำคัญรับเงิน กรณีผู้ปกครองยื่นแทน (เอกสารหมายเลข 1)
    - อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ระดับ ปวช.
    - อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ระดับ ปวส. (ระบบทวิภาคี)
    - อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ระดับ ปวส. (ระบบสมทบ)
    - ใบสำคัญรับเงิน ปวช. 1
    - ใบสำคัญรับเงิน ปวช. 1 (กรณีบุตรข้าราชการ)
    - ใบสำคัญรับเงิน ปวช. 2-3
 
   - ใบสำคัญรับเงิน ปวช. 2-3 (กรณีบุตรข้าราชการ)
 
   - ใบสำคัญรับเงิน ปวส. 1 ทวิภาคี
    - ใบสำคัญรับเงิน ปวส. 1-2 สมทบ
    - รายงานการจ่ายเงินคืน (สำหรับครูที่ปรึกษา)

4. งานอาคารสถานที่
    - แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเกี่ยวกับงานไฟฟ้าอาคารทุกชนิด
    - แบบรายงานผลการซ่อม (เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารฯ)
 
   - แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวรหรือตรวจเวร

5. งานวางแผนและงบประมาณ
    - แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ
    - แบบฟอร์มรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ