ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

» วารสารประชาสัมพันธ์

» แผนปฏิบัติราชการประจำปี

» เผยแพร่งานวิจัย/เอกสารทางวิชาการ

» แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2564 - 2568

» รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

» แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

» สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

» สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

» สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

» สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

» ข้อมูลรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564