ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

วัตถุประสงค์

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ดังนี้

 

  1. เพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

  2. เพื่อเป็นแหล่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปประกอบอาชีพ

  3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง

  4. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เพิ่มประสบการณ์ และทักษะด้านวิชาชีพตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในวิชาชีพชีพของผู้เรียน

  5. ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ต่างระดับการศึกษาต่างระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในการศึกษาได้เข้าเรียนวิชาชีพในวิทยาลัยร่วมกัน และเสมอภาคกัน ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีต่อกัน

 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

“มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคน สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจของสถานศึกษา

          1. จัดการอาชีวศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

          2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และการเป็นผู้ประกอบการ

          3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

          4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา

          5. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

          วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาได้กำหนดปรัชญาในการจัดการศึกษาไว้คือ

          “ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม”

           ศึกษาวิชาชีพ  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ  และระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

          เป็นประทีปส่องทาง เป็นการนำความรู้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  หรือศึกษาต่อ

          สรรค์สร้างคุณธรรม  ปลูกฝังคุณธรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

อัตลักษณ์

          “เป็นคนดี  มีฝีมือ พอเพียง เลี้ยงชีพได้”

          เป็นคนดี  หมายถึง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีจิตอาสาให้บริการสังคม  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

          มีฝีมือ หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ  เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและชุมชน  หรือองค์กรภายนอก

          พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

          เลี้ยงชีพได้ หมายถึง  ประคับประคองให้ทรงตัวอยู่ได้

 

เอกลักษณ์

        “บริการวิชาชีพ  สู่ชุมชน”

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

มี 46 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์