ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

prawat1

 

ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิมชื่อ หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 ณ จังหวัดสตูล โดยเริ่มแรกใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนการช่างสตรีสตูล

          ปี พ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 เป็น โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 โดยทำการเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่อาคารกองร้อยรักษาดินแดน ถนนวิเชียรชม ซึ่งอยู่ด้านหน้า กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

          ปี พ.ศ.2514 โรงเรียนการช่างสงขลา (ปัจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่) ได้ย้ายไปที่ใหม่ที่หลักกิโลเมตรที่ 25 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จึงได้ย้ายโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 จากอาคารกองร้อยรักษาดินแดนมาตั้งที่ โรงเรียนการช่างสงขลาเก่า เลขที่ 11 ถนนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่ดินเดิมของวัดนาถมสังกัดกรมการศาสนาและที่ราชพัสดุ มีพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา (ที่ตั้งปัจจุบัน)

          ปี พ.ศ.2515 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกวิทยฐานะ จากโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 เป็นโรงเรียนสารพัดช่างสงขลา สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2515

          ปี พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเทคนิคพื้นฐาน 1 หลัง (อาคาร 1)
          ปี พ.ศ.2525 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.) รุ่นที่ 1 และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4 ชั้น 1 หลัง (อาคาร 2)
          ปี พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 หลัง (อาคาร 3)
          ปี พ.ศ.2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกวิทยฐานะจากโรงเรียนสารพัดช่างสงขลา เป็นวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาสังกัดกองการศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอประชุม 2 ชั้น 1 หลัง (อาคาร 5)
          ปี พ.ศ.2535 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับกรมอาชีวศึกษา
          ปี พ.ศ.2537 ยุบหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.) และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่นที่ 1 และได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (B&P T-TEP) กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
          ปี พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น 1 หลัง (อาคาร 4)
          ปี พ.ศ.2549 เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง รุ่นที่ 1 และได้รับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาประเภทหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
          ปี พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รางวัลพระราชทาน
          ปี พ.ศ.2553 ยุบหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          ปี พ.ศ.2556 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น 1 หลัง (อาคาร6)
          ปี พ.ศ.2560 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4 ชั้น 1 หลัง (อาคาร 7) และยุบหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
          ปี พ.ศ.2561 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบรุ่นที่ 1
          ปี พ.ศ.2564 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคสงขลา เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการจัดการเรียนการสอนตามความเชี่ยวชาญและบทบาทภารกิจของสถานศึกษา