ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง และการบันทึกการทำความดี
ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2565

ตามประกาศวิทยาสัยเทคนิคสงขลา ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 เรื่องการ กำหนดเปิดภาคเรียน  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นั้น
วิทยาลัยฯ จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก