ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีไม่ลงทะเบียน

*************************************************************************

ด้วยนักศึกษา ไม่ลงทะเบียนประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาความตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนรู้ตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2563 จึงสั่งให้นักศึกษา ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก