ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสงขลา กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก