ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ได้จัดสรรโควต้าเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2566 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.) หรือเทียบเท่า
เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควต้า) นั้น ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ได้พิจารณานักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์
เข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ที่ผ่านการคัดเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก