ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า หลักสูตร ปวช. ปวส.
ระบบปกติ ทวิภาคี สมสบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2565

ด้วยวิทยาสัยเทคนิคสงขลา กำหนดให้นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนลำช้า ความเดิมวิทยาลัยฯ
กำหนดให้นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาบางส่วน
ไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าว หากนักเรียนนักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียนล่าช้า ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565 กรุณาปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก