ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง การให้โควต้านักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสงขลา ได้จัดสรรโควต้าเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2566 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.) หรือเทียบเท่า
เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก