ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

**********************************************************************************************

ด้วยนักศึกษา ไม่ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2565 วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนรู้
จึงสั่งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก