ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปีการศึกษา 2565

ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ท.ศ.๒๔๙๗ มาครา ๒๙ (๓) ชายที่มีสัญชาติเป็นไทย
ตามกฎหมาย มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.๒๕๔๕) ไม่ใด้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารแต่ยัง
ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรักษาดินแคน จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาต่อสถานศึกษาภายในราชอาณาจักร สามารถดำเนินการขอผ่อนผัน
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ คามมาตรา ๒๔ (๓) ได้ โดยการยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ
ผ่านทางสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่

 651103

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก