ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนการสอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานก่สร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 20,217,000.00 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก